Ustawa o efektywności energetycznej to jeden z głównych elementów stymulujących podmioty (głównie odbiorców końcowych) do oszczędzania energii.

Zbieżne z Ustawą cele ma również Program NFOŚiGW pn. „Efektywne wykorzystanie energii”. U podstaw obu działań leży identyfikacja potencjału oszczędności energii, czyli audyt efektywności energetycznej.

Wiele zakładów przemysłowych w obliczu trendu wzrostu cen energii podejmuje działania porządkujące podejście do jej zużycia, uwzględniając przy tym różnorodne aspekty efektywności energetycznej, innymi słowy przymierza się do zarządzania energią w swoich przedsiębiorstwach.

Dobre rozpoznanie potencjału oszczędności w danym obszarze (urządzenia, procesu, linii technologicznej, całej firmy) jest konieczne do podjęcia optymalnych (w tym od strony kosztowej) decyzji inwestycyjnych. We wszystkich działaniach ukierunkowanych na wzrost efektywności energetycznej nacisk położony jest na rzetelność wykonywania audytów energetycznych. Podejście audytorskie powinno również obejmować ocenę procesów technologicznych w kontekście możliwości ich długofalowej kontroli. Zadaniem audytora jest wskazanie obszarów, które w przedsiębiorstwie trzeba monitorować w sposób ciągły bądź okresowy. Koncepcję takiej kontroli należy zbudować w oparciu o zainstalowane opomiarowanie, uprzednio poddane weryfikacji. W zależności od poziomu szczegółowości systemu monitoringu, audytor powinien określić szczegóły techniczne ewentualnego dodatkowego opomiarowania. Dodać należy, że audytor powinien też uzasadnić przesłanki techniczno – ekonomiczne podjęcia takich działań.

W oparciu o doświadczenia własne i innych podmiotów realizujących prace audytorskie należy podkreślić, że audyt to działanie niskonakładowe, które może bezpośrednio przyczyniać się do wymiernych korzyści w badanym przedsiębiorstwie. Biorąc pod uwagę takie ryzyka jak: eksploatacja instalacji nieoptymalnie zmodernizowanej, podjęcie niewłaściwych decyzji inwestycyjnych, poniesienie kar wynikających z Ustawy, czy też odrzucenie wniosku o dotację na działania proefektywnościowe, należy stwierdzić, że firm będących końcowymi odbiorcami energii nie stać jedynie na … nierzetelnie wykonany audyt efektywności energetycznej. Wybór kompetentnej firmy audytorskiej, pracującej zgodnie z najlepszymi praktykami inżynierskimi, posiadającej doświadczony zespół specjalistów i inżynierów oraz zaplecze sprzętowe (aparatura pomiarowo – badawcza), jest więc kluczowy.

Tomasz Słupik
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.
Zakład Techniki Cieplnej

Wypowiedź została opublikowana w kwartalniku „Ekologia Przemysłowa” nr 2/2011