Spośród 2425 ofert zgłoszonych do przetargu Komisja Przetargowa wybrała 2065 przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Uczestnicy przetargu zadeklarowali w wybranych ofertach rekordowy wolumen świadectw efektywności energetycznej – 806 743,129 toe.

W odpowiedzi na Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 września 2016 r. w sprawie piątego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, złożono 2425 ofert. Komisja odrzuciła 327 ofert. Wybrała 2065 ofert, natomiast nie wybrała 33.

W przypadku przedsięwzięć wybranych przez Komisję, podmioty które wygrały przetarg mogą uzyskać – po złożeniu stosownego wniosku, którego wzór znajduje się na stronie URE – świadectwa efektywności energetycznej (białe certyfikaty).

Wydanie przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej i jego przekazanie na Towarową Giełdę Energii SA jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych i ma to miejsce w odniesieniu do tych przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg.

Natomiast w przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla  przedsięwzięcia, które dopiero zostanie zrealizowane, materializacja prawa majątkowego nastąpi dopiero po faktycznym zrealizowaniu tego przedsięwzięcia, zawiadomieniu Prezesa URE o jego realizacji oraz po przekazaniu – przez Prezesa URE – świadectwa na Towarową Giełdę Energii SA.

Podmioty, które wygrały przetarg powinny mieć na uwadze fakt, że zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) świadectwa efektywności energetycznej, wydane na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 z późn. zm.), uwzględnia się w realizacji obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r., w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. A zatem 2018 rok jest ostatnim, za który można realizować obowiązek określony w art. 10 ust. 1 nowej ustawy, świadectwami efektywności energetycznej wydanymi w wyniku rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego przez Prezesa URE.

Do pobrania:

Protokół nr 1/2017 z przebiegu przeprowadzonego przetargu

Zał. nr 1 do protokołu nr 1/2017 z przebiegu przeprowadzonego przetargu – lista ofert odrzuconych

Zał. nr 2 do protokołu nr 1/2017 z przebiegu przeprowadzonego przetargu – lista ofert wybranych

Zał. nr 3 do protokołu nr 1/2017 z przebiegu przeprowadzonego przetargu – lista ofert niewybranych