Urząd Regulacji Energetyki poinformował na swojej stronie internetowej, że przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, nastąpi w ostatnich dniach grudnia 2013 r., tj. po Świętach Bożego Narodzenia.

Oferty przetargowe będzie można składać w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia o przeprowadzeniu przetargu.

W przetargu będzie trzeba złożyć prawidłowo wypełnioną deklarację przetargową wraz z audytem efektywności energetycznej.

Wzór deklaracji przetargowej zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1227).

Audyt efektywności energetycznej należy przygotować zgodnie z zasadami określonymi w art. 28 ust. 1-4 ww. ustawy oraz przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012 r. poz. 962).

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o efektywności energetycznej audyt ten powinien zawierać kartę audytu efektywności energetycznej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r.

Do pobrania:
Formularz deklaracji przetargowej
Karta audytu efektywności energetycznej