Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE zostały opublikowane wzory deklaracji przetargowej i karty audytu efektywności energetycznej, stanowiące dokumenty przedkładane w ofercie przetargowej na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.

 

Wzór deklaracji przetargowej zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1227).

Audyt efektywności energetycznej należy przygotować zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012 r., poz. 962), zwanym dalej „rozporządzeniem w/s audytu”.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” audyt efektywności energetycznej powinien zawierać kartę audytu efektywności energetycznej, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do rozporządzenia w/s audytu.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy w przetargu może uczestniczyć podmiot, który przedłoży Prezesowi URE prawidłowo wypełnioną deklarację przetargową wraz z audytem efektywności energetycznej sporządzonym dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej określonych w tej deklaracji.

Wzór deklaracji przetargowej do pobrania

Wzór karty audytu do pobrania

(źródło: strona internetowa Urzędu Regulacji Energetyki)