Do 27 lipca 2018 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie projektów z Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Działania 1.5:

  • przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
  • budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
  • budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
  • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

  • przedsiębiorcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,
  • spółdzielnie mieszkaniowe.

Budżet na realizację Działania 1.5 w ramach konkursu POIS.01.05.00-IW.03-00-K04/18 wynosi 200 mln zł ze środków Funduszu Spójności.

Regulamin konkursu do pobrania

Więcej informacji na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/