Trzecia runda aplikacyjna dla Działania 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko potrwa od 13 stycznia do 3 lutego 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest Instytucją Wdrażającą dla IV Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w tym dla Działania 4.2.

Przewidywana kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach III konkursu dla Działania 4.2 wynosi 14 546 419 zł.
Celem Działania jest racjonalizacja gospodarki zasobami naturalnymi i odpadami, w tym zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne i zwiększenie poziomu odzysku i recyklingu tych odpadów.

W ramach Działania 4.2 wspierane są projekty polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji istniejących instalacji lub urządzeń przemysłowych prowadzącej do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi z odpadów, do zmniejszenia energochłonności i wodochłonności procesów produkcyjnych oraz do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i ich wpływu na środowisko, zgodnie ze standardami unijnymi.

Wsparcie nie jest udzielane na inwestycje zmniejszające energochłonność procesów produkcyjnych energii elektrycznej i ciepła poprzez zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Przykładowe rodzaje projektów:

  1. Zastępowanie surowców pierwotnych surowcami wtórnymi z odpadów.
  2. Ograniczanie ilości wytwarzanych odpadów.
  3. Ograniczenie energochłonności procesu produkcyjnego z wyłączeniem produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji.
  4. Ograniczenie wodochłonności procesu produkcyjnego.

Minimalna wartość projektu dla małych i średnich przedsiębiorstw – 8 mln zł.
Maksymalny poziom dofinansowania – 20 mln zł.
Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych – 30%.

Beneficjenci:


Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa za wyłączeniem przedsiębiorstw wymienionych w art. 35 ust. 3 pkt a i b w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) oraz przedsiębiorstw objętych rozporządzeniem Rady nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Rodzaj działalności prowadzonej przez beneficjenta nie może być wykluczony przepisami właściwego dla danego przedsięwzięcia programu pomocowego: pomoc regionalna (Dz. U. Nr 246, poz. 1795, z późn. zm.), pomoc horyzontalna (Dz. U. nr 61, poz. 385)

Więcej na stronie NFOŚiGW