Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił drugi konkurs w ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, Działanie 9.2 Efektywna dystrybucja energii, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od 17 listopada 2014 r. Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa dnia 1 grudnia 2014 r.

Dofinansowaniu podlegają projekty w zakresie budowy (w miejsce istniejącego systemu) lub przebudowy elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, mających na celu ograniczenie strat sieciowych (wymiana transformatorów o niskiej sprawności energetycznej, skracanie bardzo długich ciągów liniowych, zmiana przekrojów przewodu w celu dostosowania ich do obecnych temperatur sieci oraz inne, równoważne co do efektu środowiskowego, typy projektów).
Do dofinansowania będą kwalifikować się wyłącznie te projekty dotyczące sieci elektroenergetycznych, które wykażą ograniczenie strat energii, o co najmniej 30% w ramach projektu.
Zakres rzeczowy projektu nie może uwzględniać rozbudowy sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w celu przyłączenia nowych odbiorców lub nowych wytwórców energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej w oparciu o układy skojarzone. Wsparciem nie mogą zostać objęte inwestycje rozpoczęte przed dniem 16.01.2014 r.

Uprawnionymi do składania wniosków są:

  • Przedsiębiorcy.
  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy – związki, stowarzyszenia i porozumienia JST.
  • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego

Na dofinansowanie projektów w ramach konkursu przewidziano kwotę 12,05 mln zł ze środków Funduszu Spójności.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu w ramach Działania 9.2 wynosi 50 mln zł.
Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowanych wynosi 85 % i jest ustalany zgodnie z warunkami określonymi w programie pomocowym – rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie budowy lub przebudowy sieci dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW