Trwają konsultacje nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”.

Program jest wspólną inicjatywą NFOŚiGW oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).
EBOiR rozważa udzielenie finansowania w wysokości ok. 200 milionów euro instytucjom finansowym, które przystąpią do programu priorytetowego.

Celem programu będzie ograniczenie zużycia energii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i zastosowania odnawialnych źródeł energii w sektorze MŚP.

Planowane, główne założenia programu:

  • Planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania ze środków NFOŚiGW: 100 mln zł.
  • Formy dofinansowania: dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych.
  • Intensywność dofinansowania: od 10% do 15% kredytu bankowego + bonus w wysokości 10.000 PLN za wdrożenie Systemu Zarządzania Energią.
  • Wysokość kredytu: do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
  • Program ma być wdrażany w latach 2013 – 2019.
  • Beneficjentami będą mogły być podmioty gospodarcze, w szczególności:

d) małe i średnie przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 250 pracowników, w których roczne obroty nie przekraczają 50 mln euro lub aktywa nie przekraczają wartości 43 mln euro oraz spełniające pozostałe warunki określone w definicji małych i średnich przedsiębiorstw zawartej w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3);
e) Przedsiębiorstwa Usług Energetycznych (ESCO), których klienci należą do sektora MŚP
f) spółdzielnie mieszkaniowe, jeśli spełniają definicję MŚP,

zarejestrowane w Polsce, które są własnością osób prywatnych w co najmniej 51%, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

  • Rodzaje przedsięwzięć, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie: więcej

 

(źródło: nfosigw.gov.pl)

„Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” to kolejna część dużego programu NFOŚiGW wspierającego projekty proefektywnościowe – Efektywne Wykorzystanie Energii.
Część 1) Dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach
Część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw
Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
Część 4) LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej