Trwa nabór wniosków do Programu PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Konkurs potrwa do 7 kwietnia 2014 r. Jest skierowany głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło. Wnioski mogą składać zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa.

Głównym celem programu jest maksymalizacja redukcji emisji CO2. Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla). Nie przewiduje się dofinansowania projektów polegających na budowie nowych źródeł ciepła lub budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych, a także projektów polegających na zastosowaniu współspalania węgla z biomasą. Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla. Minimalna wymagana wartość ograniczenia/uniknięcia emisji CO2/rok dla projektu wynosi 100 000 Mg/rok.

W ramach Programu PL04 mogą być składane projekty w partnerstwie z podmiotami z kraju Darczyńcy(Królestwo Norwegii). Zawiązanie partnerstwa nie jest jednak warunkiem bezwzględnym uzyskania dofinansowania w ramach otwartego naboru wniosków.

Do rozdysponowania w formie dotacji jest ponad 53 mln PLN. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi nie więcej niż 5 000 000 EUR, tj. 21 053 916,67 PLN, podczas gdy minimalna kwota dofinansowania wynosi 600 000 EUR, tj. 2 526 470,00 PLN. Intensywność dofinansowania będzie nie wyższa niż 30% wartości kosztów kwalifikowanych.

pdfRegulamin konkursu do pobrania

Szczegóły na stronie NFOŚiGW.