11 sierpnia 2014 r. odbyło się uroczyste podpisanie umów o współpracy pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i bankami komercyjnymi. Czterem bankom został przyznany limit środków na dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kredyty będą przyznawane w ramach drugiej edycji PolSEFF2.

Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych wraz z wnioskami o kredyt prowadzony będzie w trybie ciągłym przez banki, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW, tj. BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., IDEA Bank S.A. oraz Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

PolSEFF2 to instrument finansowy promujący efektywne wykorzystanie energii w małych i średnich przedsiębiorstwach, chcących inwestować w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. PolSEFF2 jest wspólnym przedsięwzięciem składającym się z Programu NFOŚiGW: „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach” oraz Programu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR): Program Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce dla MŚP.

NFOŚiGW oraz EBOIR przeznaczą 215 milionów EUR w formie dotacji i kredytów na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw inwestujących w nowe technologie, maszyny i urządzenia obniżające zużycie energii lub termomodernizację budynków – z możliwością zastosowania OZE. Do dofinansowania kwalifikują się przedsięwzięcia w dwóch kategoriach: z zakresu efektywności energetycznej lub termomodernizacji realizowanej w budynkach komercyjnych, mieszkalnych czy administracyjnych.

W ramach programu do dofinansowania kwalifikują się następujące przedsięwzięcia:

1) Inwestycje LEME – przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych w zakresie:

a) poprawy efektywności energetycznej i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii,
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub zastosowania odnawialnych źródeł energii, realizowane poprzez zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczonych na Liście LEME (ang.: List of Eligible Materials and Equipment – Lista kwalifikowanych materiałów i urządzeń).
Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 euro;

2) Inwestycje Wspomagane – przedsięwzięcia obejmujące realizację działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się jako Inwestycje LEME, w zakresie:

a) poprawy efektywności energetycznej i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte min. 20% oszczędności energii,
b) termomodernizacji budynku/ów i/lub odnawialnych źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte minimum 30% oszczędności energii.
Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w formie kredytu z dotacją nie przekroczy 1 000 000 euro.

Wysokość dotacji:
a) 10% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej,
b) 10% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć obejmujących realizację działań inwestycyjnych w zakresie termomodernizacji budynku/ów,
c) 15% kapitału kredytu bankowego, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć wymienionych w lit. a) lub b), w przypadku, gdy inwestycja została poprzedzona audytem energetycznym. Zakres rzeczowy zrealizowanego przedsięwzięcia musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego,
d) dodatkowo do 15% kapitału kredytu bankowego na pokrycie poniesionych kosztów wdrożenia systemu zarządzania energią (SZE), jednak nie więcej niż 10 000 złotych, jeśli w ramach zrealizowanego przedsięwzięcia beneficjent wdroży SZE według zasad określonych przez NFOŚiGW.
Przy ustalaniu wysokości dotacji uwzględnia się przepisy dotyczące dopuszczalności pomocy publicznej.

Planowany termin wdrażania programu to koniec III, początek IV kwartału 2014 r. Zgodnie z założeniami Programu NFOŚiGW, umowy z przedsiębiorstwami na całą kwotę dotacji powinny być zawarte do 31 grudnia 2015 r., natomiast wydatkowanie dotacji powinno się zakończyć w terminie do 31 grudnia 2016 r.