Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii”. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 01.04.2014 r. do 30.09.2014 r.

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie w ramach naboru wynosi 420 mln zł. Wsparcie można otrzymać w formie pożyczki od 2 do 40 mln zł.

Intensywność dofinansowania dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć wynosi:

  • elektrownie wiatrowe – do 30 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,
  • systemy fotowoltaiczne – do 75 %,
  • pozyskiwanie energii z wód geotermalnych – do 50 %,
  • małe elektrownie wodne – do 50 %,
  • źródła ciepła opalane biomasą – do 30 %,
  • biogazownie rozumiane jako obiekty wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu rolniczego oraz instalacje wytwarzania biogazu rolniczego celem wprowadzenia go do sieci gazowej dystrybucyjnej i bezpośredniej – do 75%,
  • wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji na biomasę – do 75 %.

Maksymalne moce dla poszczególnych inwestycji oraz ich wartość określone zostały w opisie programu priorytetowego BOCIAN – pobierz plik

Źródło: NFOŚiGW