4 listopada br. Towarowa Giełda Energii S.A. wprowadza do obrotu prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. białe certyfikaty.

TGE wprowadza również indeksy cenowe dla transakcji zawartych na Rynku Praw Majątkowych, których przedmiotem są prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej:

  • EFX – indeks dla transakcji sesyjnych,
  • EFX_TP – indeks dla transakcji pozasesyjnych,
  • EFX_POLPX – indeks dla transakcji sesyjnych i pozasesyjnych.

Rejestr Świadectw Pochodzenia ewidencjonuje w sposób ilościowy świadectwa efektywności energetycznej i wynikające z nich prawa majątkowe, z dokładnością do 0,001 toe. Oznacza to, że liczba praw majątkowych odpowiada wartości toe wykazanej w danym świadectwie efektywności energetycznej, przy czym jedno prawo majątkowe odpowiada 0,001 toe. Przez toe rozumie się tonę oleju ekwiwalentnego – równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej 41 868 kJ/kg.

Prawa majątkowe wynikające ze świadectw efektywności energetycznej są notowane od chwili wprowadzenia ich do obrotu do momentu dokonania ich blokady, w związku z zamiarem umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, z którego wynikają. Świadectwo efektywności energetycznej umorzone do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego jest uwzględniane przy rozliczeniu obowiązku umarzania świadectw w poprzednim roku kalendarzowym. Zgodnie z art. 27 ust. 7 Ustawy o efektywności energetycznej, prawa majątkowe nie umorzone do dnia 31 marca 2016 r., wygasają z mocy prawa z dniem 1 kwietnia 2016 r.

Transakcje na Rynku Praw Majątkowych odbywają się codziennie od poniedziałku do czwartku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) – w poniedziałki i środy – pozasesyjne, we wtorki i czwartki – sesyjne.

Towarowa Giełda Energii S.A. powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. TGE jest wyłączną własnością Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
TGE prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy – RTT, Rynek Dnia Następnego – RDN, Rynek Dnia Bieżącego – RDB) oraz gazu (RTTg, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych.

Źródło: Towarowa Giełda Energii S.A.