Poniżej przekazujemy komunikat Urzędu Regulacji Energetyki na temat rozstrzygnięcia pierwszego przetargu dotyczącego świadectw efektywności energetycznej.

Wobec pojawiających się na rynku spekulacji o zakończeniu prowadzonych w Urzędzie Regulacji Energetyki prac nad rozstrzygnięciem pierwszego przetargu na wybór przedsięwzięć, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, ponownie informujemy iż postępowanie przetargowe jest w toku. Po rozstrzygnięciu postępowania, wyniki przetargu wraz z danymi odnośnie deklarowanej przez uczestniczące w nim podmioty wartości świadectw oraz liczbą złożonych ofert zostaną zamieszczone w protokole opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej URE, dostępnym na stronie internetowej Urzędu.

Przypominamy, że w następstwie otwarcia ofert przetargowych w dn. 28 lutego 2013 r., powołana przez regulatora Komisja dokonuje obecnie weryfikacji złożonych do Urzędu dokumentów, zwłaszcza pod kątem spełniania wymogów, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Konieczność przesądzenia przez regulatora kwestii o charakterze precedensowym może mieć wpływ na czas trwania procedury przetargowej.

Źródło: http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/5300/