12 czerwca 2012 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy o obowiązku informowania konsumentów o ilości zużycia energii poszczególnych produktów. Zgodnie z nim rozszerzony zostanie zakres produktów objętych etykietowaniem o gospodarstwa domowe, sektor handlowy i przemysłowy, a także produkty, które nie zużywają bezpośrednio energii, ale mają na to wpływ.

Etykieta zuzycie energii 2012Ustawa określa szczegółowe obowiązki dystrybutorów i dostawców sprzętu w zakresie informowania konsumentów o  zużyciu energii przez poszczególne produkty. Takie dane będą oni zobowiązani zamieszczać nie tylko na etykiecie, ale również w materiałach promujących dane produkty. Nowe przepisy rozszerzą zakres urządzeń objętych wymaganiami etykietowania na wszystkie wyroby wykorzystujące energię. Obecnie był on ograniczony tylko do sprzętu gospodarstwa domowego takiego jak pralki, zmywarki do naczyń czy lodówki.

Zgodnie z projektem ustawy dostawca produktu wykorzystującego energię jest zobowiązany do:

  1. dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety sporządzonej w języku polskim i karty;
  2. dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;
  3. umieszczenia na etykiecie i karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię.

Z kolei dystrybutor produktu będzie miał obowiązek umieścić na tym produkcie etykietę w miejscu widocznym oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.

Ustawa wprowadza ponadto nowy wzór etykiety, która podaje szczegółowe dane o efektywności energetycznej urządzenia. Na etykiecie znajdą się  piktogramy podkreślające parametry wydajności i cechy urządzenia oraz roczne zużycie energii w kWh.

Organem monitorującym prawidłowe etykietowanie produktów będzie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, a funkcje kontrolne zostaną powierzone wojewódzkim inspektorom Inspekcji Handlowej oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Ustawa o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię jest wypełnieniem postanowień dyrektywy 2010/30/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.

(źródło: Ministerstwo Gospodarki)

Projekt Ustawy o dostarczaniu informacji o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię do pobrania