Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs dotyczący wsparcia realizacji projektu pn. „Przetestowanie i wdrożenie usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw„.

Usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności wykorzystania energii – np. dzięki optymalizacji zużycia energii, ograniczeniu kosztów jej pozyskania lub poprawie systemu zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Celem usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw jest także podniesienie konkurencyjności, rentowności i potencjału przedsiębiorstwa. Uzyskane wsparcie doradczo-szkoleniowe ma pomóc firmom w procesie przechodzenia ze skali mikro do poziomu małych przedsiębiorstw oraz z poziomu przedsiębiorstw małych do średnich.

Usługa pilotażowa w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw będzie się składała z dwóch etapów:
a. Etap I – audyt energetyczny,
b. Etap II – doradztwo we wdrażaniu rekomendacji wynikających z audytu energetycznego.

Wnioskodawca musi założyć we wniosku o udzielenie wsparcia, że przetestuje usługę pilotażową w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw u co najmniej 30 Klientów.
Łączny budżet konkursu wynosi 4 280 000 zł. Jeden Wnioskodawca może złożyć w ramach konkursu tylko jeden wniosek o udzielenie wsparcia, w którym może wnioskować o udzielenie mu wsparcia w maksymalnej wysokości 500 000 zł.
Szczegółowe kryteria wyboru wniosków określa „Regulamin oceny wniosków o udzielenie wsparcia”.
Planuje się, że usługi będą dostępne dla przedsiębiorców od września 2013 r.
Konkurs jest realizowany w ramach projektu systemowego PARP pn. „Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 25 czerwca do dnia 22 lipca 2013 r.
Spotkanie dla Wnioskodawców ubiegających się o udzielenie wsparcia na realizację projektu planowane jest na 9 lipca 2013 r. w siedzibie PARP.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://pokl.parp.gov.pl/index/more/33769.