28 stycznia 2013 r. podpisano umowę ws. programu „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz darczyńcami Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Nabór wniosków zostanie ogłoszony najprawdopodobniej w II kwartale 2013 r.

Program ma na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza, a także zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Dofinansowanie będzie m.in. przeznaczone na:

  • termomodernizację,
  • modernizację węzłów cieplnych,
  • zastąpienie przestarzałych źródeł ciepła nowoczesnymi, energooszczędnymi i odnawialnymi źródłami ciepła lub energii elektrycznej.

Inwestycje muszą dotyczyć budynków użyteczności publicznej.
O środki będą mogli się ubiegać władający lub właściciele obiektów budowlanych, źródeł ciepła lub energii elektrycznej, węzłów cieplnych oraz instalacji, maszyn lub urządzeń, którymi są jednostki sektora finansów publicznych lub podmioty niepubliczne, realizujące zadania publiczne.
Wartość dofinansowania projektu wyniesie od 170 000 euro do 3 000 000 euro.
Operatorem programu jest Ministerstwo Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Operator jest odpowiedzialny za zorganizowanie naboru, wybór projektów, a także monitoring wyłonionych projektów.

Podstawowe informacje na temat Programu Operacyjnego (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

(źródło: eog.gov.pl)