Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował o zawieszeniu konkursów dla przedsiębiorców na dofinansowanie projektów w ramach programu priorytetowego „Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki” (w tym również Część 1) Audyt energetyczny/elektroenergetyczny przedsiębiorstwa), planowanych na III kwartał 2014 r. Powodem są trwające prace nad programem Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Ustawą o efektywności energetycznej.

Wstrzymanie konkursów związane jest z intensywnymi pracami nad nową pespektywa finansową ze środków UE na lata 2014-2020. Jak tłumaczy Fundusz, dofinansowanie oferowane ze środków krajowych musi mieć charakter komplementarny lub uzupełniający do środków unijnych dostępnych w ramach Programów Operacyjnych. Ogłoszenie konkursów przez NFOŚiGW będzie możliwe po zatwierdzeniu Szczegółowego Opisu Priorytetów dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 oraz samego programu, co pozwoli na wyznaczenie tzw. linii demarkacyjnej, szczegółowego zakresu wspieranych projektów oraz form finansowania, jakie będą możliwe do wykorzystania zarówno w ramach finansowania ze środków unijnych, jak i krajowych. Ponadto weryfikacja wsparcia w zakresie audytów energetycznych w przedsiębiorstwach uwzględnia prace nad projektem nowej Ustawy o efektywności energetycznej.

Źródło: NFOŚiGW