W najbliższym czasie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) planuje ogłosić konkurs „Zielone światło!” skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”,
Poddziałanie 2.1.1. „Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw”.

Konkurs dotyczy wsparcia dla przedsiębiorstw i ich pracowników w postaci szkoleń, doradztwa lub studiów podyplomowych, w co najmniej jednym z poniższych zakresów:

  • możliwych do wprowadzenia w firmie rozwiązań ekologicznych (i źródeł ich finansowania), dla pracowników i kadry zarządzającej,
  • budowania ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy,
  • ekoinnowacji,
  • zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie,
  • zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii,
  • audytu energetycznego,
  • audytu ekologicznego,
  • „zielonych zamówień/zakupów”.

Jednym z rezultatów realizacji projektu jest opracowanie dokumentu stanowiącego program lub plan wdrażania konkretnych działań proekologicznych u każdego przedsiębiorcy objętego wsparciem, zawierającego:

  • opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzać takie działania oraz
  • wymierne wskaźniki ekonomiczne, jakie posłużą ocenie skuteczności takiego programu lub planu po jego zakończeniu

lub aktualizacja takiego dokumentu w ww. zakresie, jeśli taki dokument już istnieje.

PARP nie będzie udzielała wsparcia na realizację projektów obejmujących tylko usługi doradcze. Aby projekt mógł otrzymać dofinansowanie, musi zawierać komponent szkoleniowy, a usługi doradcze muszą być powiązane ze szkoleniami.

Konkurs zakłada możliwość realizacji projektów w partnerstwie z innymi podmiotami. Partnerstwo można zawiązać maksymalnie z 4 podmiotami (projektodawca + 4 partnerów).

Całkowity budżet przeznaczony na konkurs to 122 mln PLN. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, zaś maksymalna nie może przekraczać 10 mln PLN. Projekt może trwać maksymalnie 24 miesiące, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r.

Do pobrania: Projekt wytycznych dla wnioskodawców