Pod koniec 2013 r. został opublikowany raport końcowy z badania ewaluacyjnego „Analiza i ocena możliwości zintegrowania działań w obszarze efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w tym z odpadów komunalnych i osadów ściekowych”, które zostało przeprowadzone przez PwC Polska Sp. z o. o. na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Badanie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków z Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Raport przedstawia wyniki badania ewaluacyjnego, które miało za zadanie ocenić, w jakim stopniu udało się zrealizować cel efektywności energetycznej w ramach polityki spójności w Polsce w okresie programowania 2007–2013, w kontekście możliwości zintegrowania podejmowanych działań i szerszego wykorzystania zwrotnych instrumentów finansowych oraz określenie rekomendacji na perspektywę finansową 2014–2020.

Autorzy badania zdefiniowali pięć kluczowych obszarów tematycznych oraz odpowiadające każdemu z nich podobszary:

(1) Efektywność energetyczna w budynkach

podobszary: budynki będące własnością instytucji publicznych oraz budynki nie będące własnością instytucji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem budynków mieszkalnych

(2) Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

podobszary: duże przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), usługowe (z uwzględnieniem firm ESCO i audytorów energetycznych) oraz produkcyjne

(3) Efektywność energetyczna w innych projektach

podobszary: oświetlenie uliczne, niskoemisyjny transport, rewitalizacja

(4) Wykorzystywanie potencjału energetycznego odpadów komunalnych

podobszary: zakłady przetwarzania stałych odpadów komunalnych, instalacja odzysku energii; zakłady przetwarzania odpadów komunalnych, wytwarzające m.in. paliwo alternatywne; biogazownie wykorzystujące odpady komunalne

(5) Wykorzystywanie potencjału energetycznego osadów ściekowych

podobszary: oczyszczalnie ścieków z Instalacja Termicznego Przetwarzania Osadów (ITPO); zakłady przetwarzania stałych odpadów komunalnych z ITPO; przedsiębiorstwa, oczyszczające ścieki powstające przy produkcji; podmioty wykorzystujące biogaz z osadów ściekowych

Do pobrania:

pdfAnaliza i ocena możliwości zintegrowania działań w obszarze efektywności energetycznej z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii, w tym z odpadów komunalnych i osadów ściekowych2.66 MB