Systemy zarządzania energią

SZE jest działaniem organizacyjnym z elementami obszaru technicznego
Karta usługi
Ograniczanie energochłonności produkcji podyktowane jest wymogami prawnymi Unii Europejskiej oraz ustawodawstwem krajowym, a także ekonomiką prowadzonej działalności. Rozwiązania optymalizacyjne w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki energią mają na celu osiągnięcie efektu ekonomicznego, ale też poprawę wizerunku danej organizacji (przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego i in.).
Można wyróżnić dwie kategorie działań na rzecz zrównoważonej gospodarki energią: techniczne i organizacyjne. System Zarządzania Energią (SZE) jest działaniem organizacyjnym (z elementami obszaru technicznego), którego skuteczne wdrożenie powinno pozwolić na poprawę wyniku energetycznego, a co za tym idzie, obniżenie kosztów energii oraz stopnia oddziaływania na środowisko. Podstawowe elementy SZE zostały określone w normie PN-EN ISO 50001:2012.

Elastyczność systemu

Standard PN-EN ISO 50001:2012 nie narzuca konkretnych parametrów i limitów, które muszą zostać spełnione. Stanowi zestaw wytycznych do ustalenia elementów racjonalnego systemu zarządzania energią w każdej organizacji oraz przedstawia metodykę dochodzenia do efektywnego wdrożenia tych zaleceń, co w efekcie ma służyć poprawie wyniku energetycznego organizacji. W ramach SZE organizacja sama definiuje zakres i granice funkcjonowania tego systemu, a jej najwyższe kierownictwo w ustalonej przez siebie polityce energetycznej formułuje najważniejsze zasady i kierunki działań oraz deklaruje swoje zaangażowanie w realizację celów, a także chęć ciągłego doskonalenia.
Norma PN-EN ISO 50001 znajduje zastosowanie przy opracowywaniu SZE w organizacjach wszelkiego typu i wielkości, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności czy stopnia złożoności struktur. System funkcjonujący na bazie standardu ISO 50001 może zostać wdrożony jako niezależny, jednak norma została opracowana w sposób umożliwiający łatwą integrację SZE z innymi systemami zarządzania, łącznie z tymi, które związane są z jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.
s

Przegląd energetyczny

Jednym z wymagań normy jest przeprowadzenie przeglądu energetycznego, którego rzetelne i kompletne wykonanie stanowi punkt wyjścia do ustalania wskaźników wyniku energetycznego, a także celów i zadań z tym związanych. Przegląd energetyczny, opracowany zgodnie z ISO 50001, musi ujmować analizę wykorzystania i zużycia energii przez organizację oraz identyfikację na tej podstawie obszarów znaczącego wykorzystania energii. W tym celu, oprócz identyfikacji obecnych źródeł energii oraz oceny historycznego i teraźniejszego wykorzystania i zużycia energii, należy wskazać elementy mające znaczący wpływ na energochłonność oraz możliwości poprawy wyników energetycznych z właściwym ich uszeregowaniem.

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania energią

Do korzyści wynikających ze skutecznego wdrożenia Systemu Zarządzania Energią można zaliczyć:

 • oszczędność energii,
 • ograniczenie kosztów funkcjonowania organizacji,
 • zmniejszenie emisji gazów szkodliwych dla środowiska,
 • wzrost świadomości pracowników w zakresie ograniczania wykorzystania energii,
 • usystematyzowanie działań i zorganizowane podejście w zakresie prowadzenia gospodarki energetycznej,
 • poprawę efektywności operacyjnej,
 • kreowanie i rozwój wizerunku organizacji świadomej wagi problemu efektywnego zarządzania energią.
c

Zakres usług realizowanych przez ENERGOPOMIAR

 • Usługi doradztwa przy przygotowaniu do wdrożenia SZE, w tym:
  • wykonanie przeglądu wstępnego identyfikującego obszary spełniające wymagania oraz obszary wymagające uzupełnienia i doskonalenia wraz z propozycją i metodyką wdrożenia koniecznych działań w zakresie organizacyjnym,
  • opracowanie metodyki przeprowadzania przeglądu energetycznego,
  • przeprowadzenie przeglądu energetycznego,
  • identyfikacja miejsc znaczącego wykorzystania energii,
  • opracowanie map procesowych dla obszaru objętego wdrażaniem SZE,
  • ustalanie wskaźników wyniku energetycznego i linii bazowej oraz celów energetycznych, zadań i planów działań w zakresie zarządzania energią.
 • Usługi doradztwa przy realizacji prac wdrożeniowych, w tym opracowanie dokumentacji systemowej wymaganej normą i niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania SZE wraz z propozycją jej integracji z już zaimplementowanymi procedurami/systemami.
  • Wsparcie przy doskonaleniu SZE (m.in. audyty doskonalące SZE).
  • Opracowanie modelu audytowania wewnętrznego oraz wykonania audytu „zerowego”.
  • Przygotowanie do certyfikacji na zgodność z wymaganiami normy:
  • wykonanie końcowych audytów sprawdzających funkcjonowanie SZE,
  • udział w ustalaniu i realizacji działań korygujących i zapobiegawczych,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia pierwszego przeglądu zarządzania SZE,
  • udział w certyfikacji SZE na zgodność z normą PN-EN ISO 50001.
 • Usługi szkoleniowe w całym powyżej przedstawionym zakresie, zarówno dla przedstawicieli zespołu roboczego, jak i zespołu nadzorującego.

Sprawdź inne usługi

ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ

tel. 32 237 63 00
fax 32 237 63 01
zc@energopomiar.com.pl

Kontakt ws. audytów, systemów informatycznych, pomiarów i białych certyfikatów

Tomasz Słupik

Kierownik Działu Turbinowego
tel. +48 32 237 63 30, 601 642 146
tslupik@energopomiar.com.pl

Kontakt ws. systemów zarządzania energią

dr inż. Piotr Plis

Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej
tel. +48 32 237 63 20, 603 177 188
pplis@energopomiar.com.pl