Audyt energetyczny

Audyt to element dobrej praktyki inżynierskiej
Karta usługi
Eksploatacja układów technologicznych służących zarówno wytwarzaniu energii elektrycznej, jak i jej przetwarzaniu w procesie przemysłowym, jest związana ze stratami energii. Straty te powinny być jednak pod stałym nadzorem. Okresowo prowadzone audyty energetyczne pozwalają na identyfikację nadmiernych strat energii i wskazują sposoby ich minimalizacji przy uwzględnieniu rachunku ekonomicznego.
Audyt to element dobrej praktyki inżynierskiej, której efekty przekładają się na poprawę działań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych oraz stanowią bazę dla działań służących poprawie wskaźników techniczno-ekonomicznych funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Rodzaj audytu

Audyty energetyczne przedsiębiorstw, obowiązkowe dla dużych podmiotów, według wymagań Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

Cel audytu

uzyskanie wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub zespół budynków / instalację przemysłową lub handlową / usługę, a także określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości jest możliwe uzyskanie opłacalnej oszczędności energii
Audyty efektywności energetycznej
na potrzeby pozyskania świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów, na konkretne działania
ocena stanu technicznego i analiza zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, wskazanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, ocena ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii
Audyty w procesie zarządzania energią
audyt jako narzędzie diagnostyczne w procesie optymalizacji gospodarki energetycznej, na potrzeby wdrażania systemu zarządzania energią oraz jako element kontroli w procesie zarządzania energią (również wg ISO 50001)
Audyty w projektach inwestycyjnych i modernizacyjnych
analiza zużycia energii na potrzeby wniosków o dofinansowanie z unijnych i krajowych programów pomocowych (np. NFOŚiGW) oraz jako podstawa do opracowania innych dokumentów takich jak: studium wykonalności, wniosek kredytowy, projekt techniczny i budowlany
Audyty przedwdrożeniowe
przygotowanie do opracowania i implementacji systemu informatycznego do monitorowania efektywności energetycznej oraz prognozowania jej zużycia i kosztów
h

Zakres audytu

 
Audytem może zostać objęty zarówno główny proces technologiczny lub produkcyjny, jak i procesy pomocnicze oraz poszczególne urządzenia wchodzące w skład ciągu technologicznego.

Audyt o pełnym zakresie stanowi kompleksowe spojrzenie na urządzenie, instalację czy też linię technologiczną, zawierające określenie aktualnego stanu technicznego urządzenia / instalacji / linii technologicznej (na podstawie wskaźników charakterystycznych dla danego urządzenia / instalacji / linii technologicznej, określających efektywność pracy).

Służy on określeniu powodów pogorszenia się wspomnianych wskaźników, wskazuje sposoby poprawy efektywności pracy badanego urządzenia / instalacji / linii technologicznej oraz określa spodziewane koszty proponowanego przedsięwzięcia.

d

Metodyka audytu

 
Audyt energetyczny / audyt efektywności energetycznej stanowi ciąg działań z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i metod pomiarowo-badawczych. W jego zakres wchodzą następujące zadania:

 • Inwentaryzacja urządzeń/procesów.
 • Opracowanie programu audytu, zawierającego m.in. ramowy harmonogram działań na czas pomiarów obiektowych.
 • Wykonanie pomiarów obiektowych – badania zaplanowane w programie audytu oraz pomiary uzupełniające, wynikłe w trakcie prowadzonych prac.
 • Opracowanie wyników pomiarów i analiz w postaci raportu.
 • Wdrożenie i monitoring rozwiązań spełniających kryterium opłacalności procesów technologicznych.
}

Czas realizacji

 
Szacunkowy okres realizacji audytu jest uzależniony od wielu czynników, m.in. wielkości badanego przedsiębiorstwa, i może zawierać się w przedziale od kilku dni do kilku lub nawet kilkunastu tygodni. W przypadku przedsiębiorstwa posiadającego wiele oddziałów lub zakładów czas ten ulega zwielokrotnieniu.
W trakcie wykonywania prac związanych z audytem energetycznym niezbędnym elementem jest współpraca pomiędzy kompetentnymi służbami zleceniodawcy a zespołem audytorskim.

Nasza przewaga

 
ENERGOPOMIAR zatrudnia kilkudziesięciu wykwalifikowanych audytorów energetycznych wielu dziedzin. Wiedza, doświadczenie i doskonała znajomość obiektów przemysłowych to elementy naszej przewagi konkurencyjnej.
Posiadamy specjalistyczny sprzęt pomiarowy i sprawdzoną metodykę działania oraz referencje z realizacji prac doradczych i pomiarowych dla energetyki zawodowej i przemysłowej, sieci dystrybucyjnych i przemysłu.

ENERGOPOMIAR realizował audyty energetyczne i/lub audyty efektywności energetycznej dla:

 • przemysłu wydobywczego (górnictwo)
 • paliwowo-energetycznego (rafinerie, gazownie, elektrownie, elektrociepłownie)
 • metalurgicznego (hutnictwo)
 • elektromaszynowego (środków transportu)
 • chemicznego (nawozów sztucznych, chemii gospodarczej)
 • spożywczego
 • papierniczego
 • rynku nieruchomości

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa stanowi duże wyzwanie pod względem organizacyjnym, technicznym i finansowym, dlatego jego wykonanie warto powierzyć profesjonalistom.

Sprawdź inne usługi

ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ

tel. 32 237 63 00
fax 32 237 63 01
zc@energopomiar.com.pl

Kontakt ws. audytów, systemów informatycznych, pomiarów i białych certyfikatów

Tomasz Słupik

Kierownik Działu Turbinowego
tel. +48 32 237 63 30, 601 642 146
tslupik@energopomiar.com.pl

Kontakt ws. systemów zarządzania energią

dr inż. Piotr Plis

Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej
tel. +48 32 237 63 20, 603 177 188
pplis@energopomiar.com.pl