SYSTEMY INFORMATYCZNE

systemy bilansowania i nadzoru eksploatacji, analiz inżynierskich oraz wspomagające zarządzanie produkcją energii elektrycznej i ciepła

Systemy informatyczne ENERGOPOMIARU wykorzystujące metodykę Technicznej Kontroli Eksploatacji TKE® pracują od wielu lat w polskich elektrowniach (każdy system jest „dedykowany” konkretnemu obiektowi), wciąż jednak trwają prace nad udoskonalaniem systemu i projektowaniem nowych modułów.

Najważniejsze funkcje realizowane przez główne moduły systemu TKE® to:

 • wyznaczanie wskaźników charakteryzujących pracę turbozespołu, kotła i całej elektrowni,
 • wyznaczanie zużycia paliw przez poszczególne bloki i całą elektrownię,
 • rozdział węgla zmierzonego dla całej elektrowni metodami bezpośrednimi na poszczególne bloki,
 • podział zużycia paliw na zużycie paliwa na produkcję energii elektrycznej i zużycie paliw na produkcję ciepła,
 • identyfikowanie czynników wpływających na pogorszenie się pracy bloku i przeliczenie tych czynników na wzrost kosztów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
 • indywidualna ocena pracy poszczególnych urządzeń oraz wpływu ich stanu technicznego na ekonomię pracy elektrowni.

Systemy bilansowania i nadzoru eksploatacji metodą TKE® ENERGOPOMIARU stanowią wsparcie służb elektrowni i elektrociepłowni zarówno w ocenie eksploatacji i stanu technicznego poszczególnych urządzeń, jak i raportowania wskaźników oraz porządkowania ich w obrębie analizowanego podmiotu.

Elektrowniom i elektrociepłowniom rekomendujemy TKE® jako niezawodny element zarządzania energią.

Systemy dedykowane są dla poszczególnych obiektów, z dostosowaniem do ich specyficznych uwarunkowań, z uwzględnieniem istniejącej w danym zakładzie / elektrowni platformy informatycznej. Systemy TKE® budowane są przez nas w taki sposób, aby uwzględniać:

 • potrzeby pracowników kontroli eksploatacji w zakresie raportowania i funkcjonalności,
 • możliwości współpracy z układami pomiarowymi zainstalowanymi w danym zakładzie.

Przed przystąpieniem do projektowania systemu dokonujemy analizy potrzeb elektrowni (elektrociepłowni lub innego zakładu), którym mają służyć wyniki uzyskiwane z systemu bilansowania i nadzoru eksploatacji metodą TKE®.
Zgromadzoną wiedzę o aktualnym stanie obiektu, przy gruntownym sprawdzeniu opomiarowania w oparciu o które prowadzone jest raportowanie, przekładamy na wskaźniki charakterystyczne, które następnie odnosimy do wielkości referencyjnych lub najlepszych dostępnych technik.
Sposób zbierania danych do obliczeń dostosowujemy do istniejącego lub projektowanego wyposażenia w aparaturę kontrolno-pomiarową. Obliczenia systemu wykonywane są dla poszczególnych urządzeń, grup urządzeń oraz łącznie dla całego obiektu.

Etapy prac nad systemem:

Korzyści

Systemy informatyczne oparte na TKE® umożliwiają optymalizację pracy bloków, wspierają zarządzanie produkcją i planowanie pracy. Nasze systemy są narzędziem ułatwiającym tworzenie zintegrowanego, nowoczesnego systemu zarządzania procesami wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Dzięki informacjom dostarczanym przez systemy ENERGOPOMIARU możliwa jest:

 • systematyczna kontrola i ocena stanu technicznego urządzeń energetycznych,
 • poprawne prowadzenie ruchu,
 • planowanie pracy stosownie do obecnej i przewidywanej sytuacji,
 • właściwe zarządzanie produkcją i poprawne prowadzenie ruchu,
 • podejmowanie decyzji odnośnie prowadzenia optymalnej gospodarki remontowej.

Sprawdź inne usługi

ZAKŁAD TECHNIKI CIEPLNEJ

tel. 32 237 63 00
fax 32 237 63 01
zc@energopomiar.com.pl

Kontakt ws. audytów, systemów informatycznych, pomiarów i białych certyfikatów

Tomasz Słupik

Kierownik Działu Turbinowego
tel. +48 32 237 63 30, 601 642 146
tslupik@energopomiar.com.pl

Kontakt ws. systemów zarządzania energią

dr inż. Piotr Plis

Kierownik Działu Analiz Gospodarki Energetycznej
tel. +48 32 237 63 20, 603 177 188
pplis@energopomiar.com.pl