W dniu 5 lipca 2016 r. Komisja przetargowa powołana przez Prezesa URE rozstrzygnęła czwarty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.
W odpowiedzi na Ogłoszenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 29 grudnia 2015 r. w sprawie czwartego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, złożono 1120 ofert. Komisja odrzuciła 137 ofert i wybrała 983 oferty.

Lista ofert odrzuconych
Lista ofert wybranych

Podmioty które wygrały przetarg mogą uzyskać – po złożeniu do Prezesa URE stosownego wniosku – świadectwa efektywności energetycznej. Wydanie przez Prezesa URE świadectwa efektywności energetycznej jest jednoznaczne z powstaniem praw majątkowych w odniesieniu do tych przedsięwzięć, które zostały zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg. Natomiast w przypadku świadectwa efektywności energetycznej wydanego dla przedsięwzięcia, które dopiero zostanie zrealizowane przez podmiot, który wygrał przetarg, materializacja prawa majątkowego nastąpi dopiero po faktycznym zrealizowaniu przedsięwzięcia oraz po spełnieniu przesłanek przewidzianych przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej.

Uczestnicy przetargu zadeklarowali w wybranych ofertach rekordowy wolumen świadectw efektywności energetycznej – 495 023,296 toe, który w przybliżeniu odpowiada dwukrotności dotychczas wydanych świadectw efektywności energetycznej z trzech wcześniej rozstrzygniętych przetargów.

(źródło: Urząd Regulacji Energetyki)