W związku z obowiązkiem sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającym z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831) nałożonym na dużych przedsiębiorców Urząd Regulacji Energetyki przedstawił wyjaśnienia odnośnie sporządzania tych audytów.

 

Cytując wyjaśnienia URE: „Przedsiębiorcy posiadający system zarządzania energią certyfikowany przez niezależny podmiot zgodnie z normą PN-EN ISO 50001, którzy w ramach tego systemu przeprowadzają regularnie przeglądy energetyczne, są zwolnieni z obowiązku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, tj. przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa”. Ponadto przeglądy energetyczne przeprowadzane regularnie przez posiadaczy systemu zarządzania energią zgodnego z normą PN-EN ISO 50001 odpowiadają swoim zakresem wymaganiom minimalnym audytu energetycznego przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 37 ustawy.

Możliwe jest więc zwolnienie przedsiębiorcy z obowiązku przeprowadzania co 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa z uwagi na wdrożenie systemu zarządzania energią lub systemu zarządzania środowiskowego – jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Ponadto wyjaśnienia dotyczą następujących kwestii:

  • Pojęcie podmiotu zobowiązanego do przeprowadzenia audytu.
  • Badanie powiązań kapitałowych na potrzeby ustalenia, czy podmiot posiada status „dużego” przedsiębiorcy.
  • Sposób obliczania średniorocznego zatrudnienia na potrzeby ustalenia statusu dużego przedsiębiorcy.
  • Zakres audytu (w zależności od tytułu prawnego do nieruchomości).
  • Obowiązek sporządzenia audytu przez podmiot leczniczy.
  • Obowiązek sporządzenia audytu przedsiębiorstwa przez spółdzielnię mieszkaniową (czy spółdzielnia mieszkaniowa jest przedsiębiorcą).
  • Obowiązek sporządzenia audytu przez uczelnię.

Szczegóły na stronie URE