17 kwietnia 2012 r. Rada Ministrów przyjęła „Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2011″ (KPD).

Drugi Krajowy Program Działań w zakresie efektywności energetycznej został przygotowany w związku z obowiązkiem przekazywania Komisji Europejskiej sprawozdań na podstawie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dokument opracowano także na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551), wdrażającej przepisy dyrektywy 2006/32/WE.

KPD zawiera opis środków poprawy efektywności energetycznej ukierunkowanych na końcowe wykorzystanie energii oraz obliczenia dotyczące oszczędności energii uzyskanych w okresie 2008-2009 i oczekiwanych w 2016 roku zgodnie z wymaganiami ww. dyrektywy.

KPD skierowany jest przede wszystkim do końcowych odbiorców energii elektrycznej, którzy kupują energię na użytek własny oraz przedsiębiorstw energetycznych. Zawiera również informację o realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią. Zgodnie z nim do 2016 r. oszczędność energii finalnej nie może być mniejsza niż 9 proc. jej średniego krajowego zużycia w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001-2005.

Mechanizmem wspierającym inwestycje w przedsięwzięcia energooszczędne takie jak modernizacja budynków, lokalnych sieci ciepłowniczych i źródeł ciepła, izolacja instalacji przemysłowych, jak też odzysk energii w procesach przemysłowych, będzie system białych certyfikatów.

Wsparciem w realizacji projektów efektywnego wykorzystania energii będzie również Fundusz Termomodernizacji i Remontów dotyczący głównie budynków mieszkalnych. Dotacja z budżetu państwa na Fundusz w 2011 r. wynosiła 200 mln zł. Ministerstwo Gospodarki zapowiada, że w kolejnych latach kwota ta zostanie utrzymana na zbliżonym poziomie, jeżeli pozwolą na to uwarunkowania budżetowe.

Dostępne będą też programy wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a także środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zgodnie z założeniami Drugiego KPD, NFOŚiGW we współpracy z sektorem bankowym realizuje program dopłat na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych. Kredyty te przeznaczone są na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania w energię innych odbiorników ciepła w budynkach mieszkalnych. Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, a dopłata NFOŚiGW to 45 proc. kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W budżecie programu zarezerwowano 300 milionów zł na wypłaty dotacji do umów kredytu zawieranych w latach 2010-2014.

Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski został opracowany przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Głównym Urzędem Statystycznym (GUS) oraz Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. (KAPE).

Drugi Krajowy Program Działań (KPD) do pobrania

źródło: Ministerstwo Gospodarki