Przedsiębiorstwa, które będą realizować inwestycje ograniczające swój wpływ na środowisko, mogą otrzymać do 75 proc. finansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z nowego programu E-KUMULATOR. Budżet programu wynosi prawie miliard złotych.

Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła Program Priorytetowy Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu, którego celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko.

Głównym założeniem i celem Programu jest stworzenie kompleksowego instrumentu finansowego dla przedsiębiorców przemysłowych, którzy chcą lepiej gospodarować surowcami pierwotnymi, optymalizować gospodarowanie energią i zmniejszać szkodliwe emisje. Program jest reaktywacją obowiązującego w 2014 roku instrumentu wsparcia przedsiębiorców.

Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym. Szczególnie duży nacisk położono na stworzenie przedsiębiorstwom możliwości dostosowania się do rygorystycznych wymagań wynikających z Dyrektywy o emisjach przemysłowych (IED), która dotyczy źródeł spalania powyżej 50 MW, a także do standardów planowanych do wdrożenia w ramach przygotowywanej dyrektywy, dotyczącej średnich źródeł spalania (tzw. dyrektywy MCP).

W ramach Programu NFOŚiGW zaoferuje na warunkach preferencyjnych pożyczki (3-miesięczny WIBOR, nie mniej niż 2 proc. w skali roku), wynoszące od 0,5 mln zł do 90 mln zł. Pożyczka będzie mogła ulec częściowemu umorzeniu, nawet do 20 proc.  Wysokość umorzenia uzależniona jest m.in. od tego, czy inwestycja przyniesie wyższe efekty, niż wynikające z wymagań prawnych.

Realizacja programu przyniesie znacznie korzyści dla środowiska i poprawi warunki życia w regionach, narażonych na zanieczyszczenia przemysłowe. Celem programu jest zmniejszenie w skali roku zużycia surowców pierwotnych co najmniej o 1 mln ton. Według założeń, roczna emisja dwutlenku węgla ma ulec zmniejszeniu co najmniej o 50 tys. ton, dwutlenku siarki  – co najmniej o 15 tys. ton na rok, tlenków azotu (NOx) – co najmniej o 3 tys. ton na rok,  a pyłów – o 500 ton na rok.

Program będzie realizowany w latach 2015–2023, natomiast umowy dofinansowania z beneficjentami będą zawierane do 2020 r.

Docelowo Program zostanie uzupełniony o kolejne obszary wsparcia m.in. na poprawę efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach oraz energetyczne wykorzystanie odpadów i osadów ściekowych.  Będzie to możliwe po ostatecznym przyjęciu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

http://www.nfosigw.gov.pl/