Od 1 do 30 kwietnia 2013 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie prowadził nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 6) SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne.

Program skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego posiadających tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia ulicznego.

Rodzaje przedsięwzięć, jakie mogą otrzymać wsparcie to:

  1. Modernizacja oświetlenia ulicznego (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów, montaż nowych punktów świetlnych w ramach modernizowanych ciągów oświetleniowych, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia normy PN EN 13201).
  2. Montaż urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem.
  3. Montaż sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.

W ramach programu SOWA dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 45% kosztów kwalifikowanych.
W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek. Dofinansowanie w formie pożyczki może wynieść do 55% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, w tym ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi160 mln zł. Z kolei kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW wynosi 196 mln zł.

Jeden wnioskodawca może złożyć w jednym konkursie tylko jeden wniosek o dofinansowanie w formie dotacji oraz jeden wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki.

program Sowa logo

Więcej informacji na temat I konkursu programu SOWA znajduje się na stronie NFOŚiGW: System Zielonych Inwestycji GIS/ Konkursy/ I konkurs SOWA.

Dowiedz się więcej: Informacje na temat programu SOWA

pdfProgram priorytetowy SOWA do pobrania