Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w trybie konkursowym w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” Część 2) Dofinansowanie zadań inwestycyjnych prowadzących do oszczędności energii lub wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstw.
Nabór odbywać się będzie w terminie od 16.07.2012 r. do 28.09.2012 r.

Zakres wspieranych inwestycji obejmuje m.in.:
1) racjonalizację zużycia energii elektrycznej,
2) racjonalizację zużycia energii cieplnej i gazu,
3) modernizację procesów przemysłowych,
4) wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością.

Dowiedz się więcej o programie „Efektywne wykorzystanie energii” – kliknij
Przejdź do strony NFOŚiGW – kliknij

Planowane nabory w ramach wybranych programów priorytetowych NFOŚiGW

Numer działania

Nazwa programu / działania

Cel programu / działania i beneficjenci

Planowany termin naboru wniosków

4.2

Energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych

 

Badania środowiskowe związane z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż wód termalnych w celu wykorzystania tych wód do produkcji energii.

Beneficjentami mogą być podmioty uprawnione do realizacji przedsięwzięć z zakresu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

więcej

III / IV kwartał 2012

5.3.1

System Zielonych Inwestycji – część 1 – Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej

 

Zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu samorządów, zakładów opieki zdrowotnej, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, ochotniczych straży pożarnych oraz kościelnych osób prawnych.

więcej

od 1 września do 1 października 2012 r.

5.3.5

System Zielonych Inwestycji – część 5 – Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych

Zmniejszenie zużycia energii w budynkach będących w użytkowaniu administracji rządowej, Polskiej Akademii Nauk i utworzonych przez nią instytutów naukowych, państwowych instytucji kultury oraz instytucji gospodarki budżetowej.

więcej

IV kwartał 2012 

5.7

Inteligentne sieci energetyczne (ISE)

Wdrażanie smart meteringu i smart gridu w przestrzeniach pilotażowych, czyli przedsięwzięcia z zakresu inteligentnych sieci energetycznych, zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia, a także budowę urządzeń magazynujących energię oraz na odnawialne źródła energii, w szczególności źródła rozproszone. 

Beneficjentami programu są m.in. przedsiębiorcy, w tym: operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych energii dokonujący bilansowania systemu, sprzedawcy energii, zarządzający specjalnymi strefami ekonomicznymi; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk.

więcej

od 03.12.2012 do 31.01.2013