Od 9 grudnia 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku potrwa nabór wniosków o dofinansowanie w VI konkursie programu priorytetowego p.n.: System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wsparcie udzielane będzie na termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne (jako dodatkowe zadania realizowane równolegle z termomodernizacją obiektów).

Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie w formie pożyczki udzielanej do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Minimalny koszt całkowity inwestycji musi być wyższy niż 2 mln zł.

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego niebędące przedsiębiorcami;
  • Ochotnicza Straż Pożarna;
  • uczelnie w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz instytuty badawcze;
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych;
  • organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz kościelne osoby prawne.

W ramach konkursu dopuszcza się projekty grupowe. Przez projekt grupowy rozumie się przedsięwzięcie, które realizuje wspólnie kilka podmiotów na podstawie zawartego porozumienia określającego lidera oraz partnerów projektu grupowego.

Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie projektów VI konkursie wynosi 40 mln zł.

Więcej o programie

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej