W dniach 11 – 12 września 2012 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „Białe Certyfikaty: przegląd rozporządzeń wykonawczych do Ustawy o efektywności energetycznej”. Organizatorem wydarzenia jest firma MM Conferences.

Podczas warsztatów prelekcję pt. „Audyt energetyczny jako element dobrej praktyki inżynierskiej obniżający ryzyka inwestycyjne” wygłosi pan Tomasz Słupik z Zakładu Techniki Cieplnej „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Wybrane zagadnienia, które prezentowane będą podczas warsztatów:

  • Sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej – na co należy zwrócić szczególną uwagę przy przeprowadzaniu audytu, dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii.
  • Systemy pomiarowo-analityczne w praktyce; system termowizyjny do określenia strat w ciepłociągach i w poszukiwaniu ciepła odpadowego w procesach produkcyjnych do dalszego wykorzystania.
  • Analiza aspektów praktycznych przystąpienia do przetargu w celu wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej.
  • Zasady przyznawania Białych Certyfikatów – konkretne wytyczne, możliwe strategie i plany inwestycyjne.
  • Szczegółowy zakres obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Presowi URE świadectw efektywności energetycznej.
  • Szczegóły uiszczania opłaty zastępczej: wielkość i sposób obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej, sposób uwzględniania w kalkulacji cen energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego ustalonych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych.
  • Dofinansowania z NFOŚiGW vs. Białe Certyfikaty – czy dofinansowania wyklucza szansę na uzyskanie świadectwa?
  • Możliwości refundacyjne przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu poprawę efektywności energetycznej – alternatywne (komercyjne) źródła finansowania, np. metoda ESCO, czyli finansowanie przez stronę trzecią.

Szczegóły na stronie organizatora – http://mmcpolska.pl/

Program do pobrania